• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://plus.google.com/102328160961844257534/posts
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Kelime-i Şehadet
Takvim
Hediyelik Dualar
Kur'an-ı Kerim
Evliyalar Ansiklopedisi
Büyük Şafii Fıkhı
 Büyük Şafii Fıkhı
Hayatu's Sahabe

Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hizbu'n Nasr Duası

Bu mübarek hizb, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri (kuddise sırrahu)'nin Hizbu'n Nasr adlı yardım duasıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme ya men lâ terâhu'l-uyûn. Ve lâ tuhâlituhu'z-zunûn. Ve lâ yesıfuhu'l-vâsıfûn. Ve lâ yehâfu'd-devâir.
Ve lâ tufnihi'l-avâkıbu ya'lemu mesâkile'l-cibâli ve mekâile'l-bihâr. Ve adede katri'l-emtâr. Ve adede varakı'l-eşcâri ve adede mâ ezleme aleyhi'l-leylu ve eşraka aleyhi'n-nehâr. Ve lâ tuvâri minhu semâun min semâin ve lâ arzun min arzın ve lâ cibâlun illâ ya'lamu mâ fî ka'rihâ ve fî estikâneti azametihi's-semavâtu ve'l-arzu Allahumme ecal hayre ameli havâtimehu ve hayre eyyâmi yevme'l-kâke fihi inneke ala kulli şey'in kadîrun Allahumme men âdânî feâdihi ve men kâdenî fekidhu ve men beğa aleyye bimehleketin feehlikhu ve men nesabe lîye fehhân fehuzhu veetfi anni nâre men şebbe nârehu aleyye vekfini mâ ehemmeni min emri'd-dunyâ ve'l-âhireti ve saddık recâî bi'ttahkiki yâ şefiku yâ refiku ferric anni kulle zıkın. Ve lâ tuhammilni mâ lâ etık. inneke ente'l-meliku'l-hakik. Yâ müşrika'l-burhâni yâ men lâ yahlu minhu mekânun. Uhrusnî biaynike'l-leti lâ tenâmu veknufni bikenefike veruknike'l-lezî lâ yurâmu innehu kad teyekkane kalbî inneke lâ ilâhe illâ ente ve inni lâ ehliku ve ente meî yâ rahmenu fârhamnî bikudretike aleyyî yâ azîmen yurce likulli azîmin yâ Alîmu yâ Halîmu ve ente bihâli alimun ve ala halâsi kadîrun ve huve aleyke yesirun feemnun aleyye bikazâike yâ Ekreme'l-Ekremîn ve yâ ecvede'l-ecvedine ve yâ esraa'l-hâsibin yâ Rabbe'l-âlemin ve yâ Erhame'r-Rahimin Allahumme la tec'al liayşi keddaen. Ve lâ liduâî redden ve lâ tec'alni ligayrike abden. Ve lî tec'al fî kalbî lisivâke vudden feinni lâ ekulu leke zıddun ve lâ şerikâ ve lâ nidden inneke alâ kulli şey'in kadîrun. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. İla yevmi'd-dîn. Âmin

Abdülkadir Geylânî’nin ve İmam-ı Şazeli'nin “Hizbü’n-Nasr” duası Türkçe. İmam Şâzilî'nin (k.s.) Hizbü'n-Nasr Duası...
Allahım!

Senin kahreden güç ve kuvvetine, süratle yetişen yardım ve nusretine, çizdiğin sınırların aşılması karşısındaki mukaddes gayretine ve talep edenleri içine aldığın himayene sığınıyoruz. Allahım! Her şeyi işiten, her nidaya icabet eden, her şeye her şeyden daha yakın olan, fermanlarını süratle gerçekleştiren, intikam ve kahrı şiddetli, derdest edip yakalaması çabuk ve güçlü olan yalnız Sensin. Zorbaların kaba kuvvetleri Senin takdirini asla engelleyemez ve ister kral, ister kisra, isterse zulme saplanmış başka herhangi bir zorba olsun, o mütemerritlerden hiçbirinin helaki Sana katiyen ağır gelmez. Rabbimiz! Bize tuzak hazırlayanları, arkamızdan düzen kuran komplocuları, bize çukur kazmak ya da başka bir yolla bizi aldatmak isteyen art niyetli insanları Sana havale ediyoruz. Tuzaklarını kendi başlarına dola, onları kazdıkları çukurlara düşür ve attıkları ağlara kendi ayaklarını bağla.

Allahım!

“Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” hakkı için, düşmanlık besleyenlerin art niyetlerinden bizi muhafaza buyur. Onları gerisin geriye döndür. Hepsi Senin sevdiklerine feda olsun. Gazabını acilen onlara musallat eyle. Allahım, birliklerini boz. Allahım, topluluklarını parça parçaet. Allahım, kılıçlarını körelt (mühimmatlarını kullanılamaz hale getir) ve sayılarını azalt. Allahım, başlarına musibet yağdır. Allahım, üzerlerine azabını gönder. Allahım, onları hilm ve lütuf sahandan çıkar, onlara verdiğin süreyi sonlandır, ellerini boyunlarına bağla ve kalplerine rapteyle. Bizim için planladıkları kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme. Allahım, geçmiş dönemlerde peygamberlerine ve diğer dostlarına yardım ederken yaptığın gibi, bugün de bize yardım et ve bu çaresiz kullarına düşmanlık besleyenleri paramparça eyle. Sana düşmanlık edenlere karşı sevdiklerini tutup kaldırdığın gibi bizi de tutup kaldır.Allahım, düşmanca tavır sergileyenlere, Senin kapının kıtmirlerine zarar verebilecekleri güç ve kuvveti verme ve onları o konumlara getirme. Günahlarımızdan dolayı onları bize musallat etme Allahım!

“Hâ Mîm” İş tamam olmuş ve Hakk’ın nusreti gelip bizi bulmuştur. Daha bize hiçbir şey yapamazlar. “Hâ Mîm. Ayn Sîn Kâf” bizi korktuklarımızdan masûn ve mahfuz eyler.

Allahım!

Bizi kötülüklerden ve belalara dûçar olmaktan sıyanet buyur. Reca duygularımızı dirilt ve umduklarımızın üstünde sürprizlerinle bizi sevindir. “Ya Hû!” (3 defa) İmdadımıza âcilen, âcilen, âcilen yetiş ya Rabbî! Dileklerimize icabet buyur, icabet buyur, icabet buyur ya Rabbî! Ey Nuh (aleyhisselam)’ın, kavmi hakkındaki duasına icabet eden, düşmanlarına karşı İbrahim (aleyhisselam)’a yardımda bulunan, Hazreti Yusuf’u babası Yakub Peygamber’e kavuşturan, Hazreti Eyyub’a dokunan zararı kaldıran, Zekeriya (aleyhisselam)’ın duasına kabul mührü vuran, Yunus ibn Metta (aleyhisselam)’ın tesbîhini makbul sayan Rabbim! Dualarına icabet ettiğin bu peygamberân-ı izam hürmetine bizim dualarımızı da kabul eyle. İstediklerimizi bizelutfet. Mümin kullarına yapmış olduğun vaad-i Sübhanîyi bizim için de gerçekleştir. “Ya Rabbî! Sensin İlah, Senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!” Sonsuz izzetine yemin olsun ki Allahım, sen gerçekleştirmezsen hiçbir emelimiz gerçekleşmez ve yüce hakkın için ya Rab, sen nasip etmezsen, biz recalarımızda hep haybet yaşarız.

Eğer yakınlarımızın yardımı yavaş ve uzak olursa,
Biliriz ki, Allah’ın bize olan yardımı hızlı ve çok yakındır;
Ey Rabbimin yardımı, çabuk yetiş imdadımıza,
Ey Rabbimin yardımı, yetiş ki çözülsün ukdeler bir bir.

Düşmanlar saldırganlaştı, cevrü cefaları arttıkça arttı; biz de koruyup kollayan Rabbimize sığındık. “Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter.” (10 defa) “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!” (7 defa) “Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah’tır.” (3 defa) “Bütün milletler içinden Nûh’a selam olsun!” Allahım! Dileklerimize icabet buyur. Amîn! Amîn! Amîn, ey sevdiği kullarını yardımsız bırakmayan Muîn! Nebîler Serveri Efendimiz’e ve bütün âl ü ashabına salât eyle ve o salevât hürmetine dualarımıza kabul mührü vur.

Allahım!

Düşmanlık yapanların sayılarını en iyi Sen bilirsin. Onların birliklerini boz ve hiçbirini yeryüzünde bırakma. Bâkî ve sermedî olan yalnız Sensin. “Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı Biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını altüst ettik. Bak işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu! Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik! İşte onların, zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri…” “Şimdi onlardan geri kalan bir şey görebilir misin?” “Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu.” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.” Salât ü selam Efendimiz Hazreti Muhammed’in, tertemiz ehl-i beytinin, kerem sahibi ashabının ve bütün enbiya ve mürselînin üzerine olsun. Hamd sadece ve sadece âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Güven ve itimadım Sanadır ey celâl sahibi,
Hâl-i pürmelâlimi ve maksudumu Sen bilirsin;
O şer düşünenleri her işlerinde hüsrana uğrat,
Sen dilersen onları bir an önce mahvedersin.

Kutup ve bütün ebdâl kulların hürmetine,
Ricâlü’l-gayb yanındaki korunan sur,
Ve kahreden isimlerin hürmetine,
Rabbim, Sen de silleni bu zalimlere vur.

•••

Bu Hizbü’n-Nasr’ın nice üstün sırları vardır, Rahman’ın nice gizli lütufları olduğu gibi; Mevlâmız, bizim dualarımıza icabet vaad etmiştir, Öyleyse, Rabb-i Rahîm’den istememek de ne ki!”

YASAL UYARI:
Muhsin Demirtaş™ Kullanıcı Adı Resmi ve Ticari Markadır. Her Hakkı Yasal Olarak Saklıdır.

İş Bu Nedenle Sitemizde Yayınlanan Bu Yazının / Haberin / İçeriğin Tüm Hakları Muhsin Demirtaş’a Aittir. Kaynak Gösterilse Dahi Bu Yazının / Haberin / İçeriğinin Tamamı İzin Alınmadan Kesinlikle Kullanılamaz Ancak Alıntılanan Bu Yazının / Haberin / İçeriğin Bir Bölümü Alıntılanan Yazıya Aktif Link Verilerek Kullanılabilir. İzinsiz Kullanıldığında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5846 Maddesi Gereğince, Kullananlar Hakkında Yasal İşlem Uygulanır.Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret81068
Editörün Seçtikleri
Kütübü Sitte
Dua İstiyorum